Головна » Виховна діяльність

 

Педагогічна теорія – абстракція,

 

її практичне застосування –

 

завжди високе мистецтво.

 

І.Підласий

Перед сучасною школою стоїть надзвичайно важливе завдання – виховання нового покоління, здатного не тільки осягнути загальнолюдський зміст сутності існування людини, а й творчо вирішувати виникаючу проблему згідно з духом свого часу.

Необхідність створення в кожній школі власної моделі виховної системи розглядається в Державній національній програмі «Освіта» як один із «основних шляхів виховання».

Виходячи з того, що виховання, за А.С.Макаренком, процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження соціально-значущих норм і правил поведінки особистості, а вихованець – суб’єкт виховного процесу, який свідомо засвоює морально-духовні цінності, на їх основі плекає власні особистісні надбання, приймає самостійні рішення, покладає на себе відповідальність, здійснює свідомий життєвий вибір, - була сформульована проблема, над якою працює школа у виховній та позакласній роботі: «Формування ключових соціально-позиційних компетенцій школярів у процесі виховання».

Мета виховної роботи – формування у школярів сукупності соціальних якостей, властивих представникам різноманітних людських спільнот, що забезпечують існування та відтворення цих спільнот.

 

Мета виховання конкретизується

через такі виховні завдання:

Ø    забезпечення сприятливих умов для розвитку особистості дитини відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

Ø    сприяння набуттю учнями соціального досвіду, успадкуванню духовних надбань українського народу; розвиток естетичних потреб і почуттів;

Ø    виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;

Ø    культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, толерантності, поваги до жінки, зв’язку з природою;

Ø    формування почуття господаря: господарської відповідальності, підприємливості, ініціативності, свідомого ставлення до життя в умовах ринкових відносин;

 

Ø    спонукання зростаючої особистості до протидій проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.

 

Модель виховної системи Чутівської ЗОШ I-III ступенів

«Школа – центр виховання у соціальному середовищі»
 

Модель виховної системи школи направлена на формування соціального досвіду вихованців і враховує:

Ø     соціальне замовлення різноманітних людських спільнот;

Ø     рівень сформованості у школярів соціальних компетенцій і досвіду;

Ø     особливості школи: умови, традиції, склад педагогічного колективу та матеріальну базу.

 

            Модель організації процесу виховання 

                 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ

 

ШКІЛЬНОГО УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Як же виховати справжнього громадянина нашої країни?

 

Яку виховну модель створити для формування в учнів ключових компетентностей, щоб вона могла реалізуватись через різні форми виховних заходів?

 

Тільки через формування демократичного світогляду, здорового способу життя, через відродження національних традицій, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на зміцнення української родини та виховання любові до рідної землі.

 

З метою реалізації цих ідей у школі приділяється велика увага учнівському самоврядуванню як способу організації життя колективу.

 

Вдосконалюючи систему учнівського самоврядування, педагогічний колектив ставить перед собою такі завдання:

 

1.           Через розвинену систему органів самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства.

 

2.           Зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущим для кожного з них.

 

3.           Сформувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

 

4.      Сформувати  толерантне  ставлення  до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань.

 

5.          Сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови.

 

6.          Ознайомити учнів із різними демократичними здобутками, особливостями становлення демократії.

 

Другий рік поспіль для учнів 1-4 класів існує у школі об'єднання «Козачата». У козачат є свої закони, заповіді, пісня. Посвята в козачата кожного року проходить у жовтні місяці, на День українського козацтва. Активну участь у підготовці та проведенні цього заходу приймають учні середніх та старших класів.

Самоврядування у ЗОШ І-III ступенів здійснюється через шкільний парламент - добровільне об'єднання учнів 5-11 класів. Організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування дає повне уявлення про його роботу.
 

Організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування школи

 

В основу роботи шкільного парламенту покладено такі принципи: 

   демократичний - всі учні мають рівні права, беруть участь у вирішенні питань, що стосуються життя школи; забезпечувати залучення школярів до діяльності колективу, суспільства з метою розвитку лідерських якостей.

   гуманний - захищає права кожного, добрим ділом і словом підтримує того, хто цього потребує; формувати в учнів почуття відповідальності на основі виконання і дотримання правил опорного закладу.

     самодіяльний - різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися на благо собі, своїм ровесникам, навчального закладу, народові України шляхом розвитку екологічного лідерства; вирішувати питання шкільного життя, обирати цікаві види дяльності.

Шкільний парламент обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

Очолює шкільний парламент президент, який обирається серед учнів 8 -11 кл. шляхом таємного голосування у визначений парламентом день. Кандидата на пост президента може висунути клас. паралель, а також шляхом самовисування.
                Обраним має право  бути той учень, якому на день виборів виповнилося 14 років.
               Строк повноважень президента - 2 роки. Учень, що за результатами президентської виборчої комісії, яка складається з радників та педагога - організатора посів 2-ге місце стає заступником президента.

Виборам передує захист програм кандидатів у Президенти школи на загальношкільній лінійці.

        Президент школи організовує роботу учнівського самоврядування школи, члени його самі планують свою роботу, а педагог-організатор приховано, непомітно направляє цей процес: виступає як порадник, помічник, а в період підготовки до планування ненав'язливо проводить свої ідеї через актив.

Беручи участь у самоврядуванні, учні школи: 

-  здобувають навички адаптації у новому середовищі;

-       формують товариські взаємини;

-       розвивають організаторські якості;

-     набувають мобільності в умовах, що змінюються;

-      роблять   свій   внесок у   колективне рішення  у   вигляді пропозицій, дій;

-       вибирають засоби рішення і планування роботи;

-       аналізують результативність своєї роботи

Учнівське самоврядування сприяє формуванню особистості, здатної приймати нестандартні рішення, сприяє розвитку соціально активної, гуманістично спрямованої особистості, сприяє реалізації інтересів, можливостей; прагне узгодженості й балансу інтересів між усіма учасниками освітнього процесу.

 

Школа для дитини є життєвим простором, а не «експериментальним майданчиком» майбутнього життя. Тому вся діяльність нашої школи вибудовується таким чином, щоб сприяти становленню особистості як творця власного життя, усвідомленого вибору нею власного життєвого шляху.


 
 

 

Категорія: Виховна діяльність | Переглядів: 4422 | Додав: chutovo | Дата: 26.11.2010