Головна » Файли » Господарсько-фінансова робота

Договір на постачання теплоенергії
14.04.2009, 17:15
Договір

на постачання теплоенергії

"__"______________200__р. смт. Чутове

  Відділ освіти Чутівської райдержадміністрації надалі "Постачальник", в особі начальника Порохні С.К., що діє на підставі Положення, з одної сторони і __________________________________________________________________________
____________________________________________________надалі "Покупець" в особі ___________________________________________________________________________
який діє на підставі__________________________________________________________
з другої сторони, уклали даний договір про наступне:
І. Предмет договору
1.1 Постачальник зобов'язується подавати теплоенергію а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити теплоенергію на умовах даного договору протягом опалювального сезону, з 1 січня по 1 травня та з 15 жовтня по 31 грудня 200___року.
ІІ. Кількість та якість
2.1 Постачальник зобов'язується опалювати займаний Покупцем об'єм приміщень: _________________________ м3.
2.2 За розрахункову одиницю поданої теплоенергії приймається 1м3 опалюваного об’єму.
2.3. Розрахункова сума витрат Покупця на опалення протягом бюджетного року визначається в межах кошторисних призначень і становить _______________________ ___________________________________________________________________________
  (сума, цифрами та прописом)
ІІІ. Порядок та умови постачання, приймання та облік теплоенергії
3.1 Постачальник поставляє, а Покупець приймає теплоенергію, відповідно договору, протягом опалювального сезону з 01.01.200___р.по 31.12.200____р.
3.2 Нарахування робиться Постачальником з початку поточного місяця у період опалювального сезону.
3.3 Покупець зобов'язаний: 
 економно та раціонально використовувати теплоенергію;
 правильно експлуатувати тепломережу;
 не допускати відтоку тепла з приміщень у зимовий період;
 слідкувати за справністю тепломереж та опалювальних приладів;
 негайно повідомляти Постачальника про неполадки в системі;
 не допускати забору води на господарські потреби з опалювальної системи без погодження з Постачальником.
ІV. Порядок та умови проведення розрахунків
4.1.Покупець зобов'язується оплачувати подану теплоенергію згідно фактичних витрат.
4.2.Постачальник щомісячно виставляє Покупцеві рахунки за поставку теплоенергії, де обрахована її кількість та ціна згідно витрат, які поніс Постачальник для опалення об'єму приміщень вказаних в пункті 2.1 даного Договору, а також калькуляцію витрат на 1 м3 опалюваного об’єму за даний місяць.
4.3.Оплата за теплоенергію здійснюється Покупцем грошовими коштами шляхом їх перерахування на рахунок Постачальника до 10 (десятого) числа наступного за звітним місяця.
  V. Відповідальність сторін.
5.1.У разі несвоєчасної оплати послуг, (у термін передбачений п.4.3 цього договору), до Покупця застосовуються штрафні санкції у вигляді штрафу в розмірі _______ відсотка від вартості неоплаченої теплоенергії за кожен день прострочки шляхом пред’явлення рахунку Покупцеві на стягнення вказаного штрафу.
5.2.За несвоєчасну оплату спожитої теплоенергії Покупцем, Постачальник також має право припинити подачу теплоенергії Покупцеві. У разі виникнення такої необхідності Постачальник зобов’язаний повідомити Покупця про припинення подачі теплоенергії не пізніше ніж за дві доби до відключення.
 5.3. У разі несвоєчасного надання послуг до Постачальника застосовуються штрафні санкції у вигляді штрафу в розмірі _____ відсотка від вартості недопоставленої теплоенергії за кожен день прострочки шляхом пред’явлення рахунку Постачальнику на стягнення вказаного штрафу.
5.4. Об’єм неоплаченої (недопоставленої) теплоенергії визначається в грошовому виразі за середньодобовою вартістю спожитої теплоенергії протягом місяця, в якому була допущена її неоплата (недопоставка).
5.5. Постачальник звільняється від відповідальності за непоставку теплоенергії у випадках:
  - непоставки енергоносіїв;
  - аварії на лініях або в котельні;
  - несплати коштів Покупцем.
5.6. Покупець несе повну відповідальність за свою систему тепломереж.
 VІ. Обставини форс-мажору
6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, наявність яких підтверджена Торгово-промисловою Палатою України.
6.2. Під форс-мажорними розуміються обставини, які виникли після підписання Договору в результаті непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру: пожежі, землетруси, повені, зсуви та інші стихійні лиха, вибухи, війни або військової дії, акти уряду та/або влади, що роблять неможливим виконання Стороною взятих на себе обов'язків по даному Договору.
Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати Постачальнику за вже отриману до настання цих обставин теплоенергію.
VІ1. Порядок вирішення спорів
7.1 В разі недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно 
з чинним законодавством 
7.2. Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до чинного законодавства України.
  VІІ1. Зміна умов даного договору
8.1.Умови даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням письмового документа.
8.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором інший стороні без письмової згоди сторін.
1Х. Термін дії договору
9.1 Даний Договір діє в опалювальний сезон 200___ року крім випадків необхідності його зміни або розірвання за ініціативою однієї з сторін, а в частині взаєморозрахунків за надані послуги – до повного їх здійснення.
  Даний Договір укладено на двох сторінках у двох примірниках, які мають юридичну силу, по одному кожній зі сторін. 
 Адреси та реквізити сторін 
  ПОСТАЧАЛЬНИК                ПОКУПЕЦЬ

с.м.т Чутове,                __________________________
вул. Леніна, 4,             __________________________ 
Відділ освіти
Чутівської РДА,            __________________________  
р/р35420001001627,     __________________________
ГУДКУ у Полтавській обл. __________________________
МФО 831019,                __________________________
Код 02145694              __________________________

Підпис_______________ Підпис____________________

М.П. М.П. 


Категорія: Господарсько-фінансова робота | Додав: chutovo | Теги: теплопостачання, Договір на постачання теплоенергії, зразок договору, договір
Переглядів: 1603 | Завантажень: 0